(NL) Bij ons staan achter een aantal theeen afkortingen achter in de vorm van lettercombinaties, maar wat betekenen deze afkortingen nu eigenlijk? Letters geven de verschillende klassen,  categorieën of kwaliteiten aan, zo simpel is het eigenlijk. Hier zijn de meest voorkomende afkortingen die we u willen uitleggen.

 • P - Pekoe

Bestaat uit kortere, wat grovere bladeren dan de OP

 • OP - Orange Pekoe

Dit bevat lange, puntige bladeren die groter zijn dan die van FOP en geoogst wanneer de bovenkant net geopend is. OP bevat zelden "puntjes".

 • FOP - Flowery Orange Pekoe

Thee die wordt gemaakt van de bladtop en de twee bovenste blaadjes van elke loot. Fijne, malse, jonge blaadjes, gerold met de juiste hoeveelheid puntjes, de fijne uiteinden van de knoppen, die kwaliteit verzekeren.

 • GFOP - Golden Flowery Orange Pekoe

Dit is een FOP met “gouden puntjes”, de uiteinden van de goudgele knoppen.

 • TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

Dit is een FOP met veel gouden puntjes.

 • FTGFOP - Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

Dit is FOP van bijzonder goede kwaliteit.

 • SFTGFOP - Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

De allerbeste FOP.

 • FP - Flowery Pekoe

De bladeren worden tot bolletjes gerold.

 • PS - Pekoe Souchong

Bestaat uit kortere, grovere blaadjes dan Pekoe.

 • S - Souchong

Grote bladeren worden in de lengte gerold, waardoor er grove, rafelige stukken ontstaan. Deze naam wordt vaak gebruikt voor Chinese gerookte theeën.

 • B - Broken

Gebroken Thee. Als er in de afkorting een B staat, wil dat zeggen dat deze thee een gebroken thee is. Het zijn vaak zijn kleinere blaadjes dan de bladthee.

 • F - Fannings/Fines

Dust of stofthee. Dit zijn de allerkleinste / fijnste stukjes, die nuttig zijn voor het verwerken in theezakjes. Het geeft snel kleur en smaak, afhankelijk van de kwaliteit.

 

(E) With us there are a number of tea abbreviations behind in the form of letter combinations, but what do these abbreviations actually mean? Letters indicate the different classes, categories or qualities, it's as simple as that. Here are the most common abbreviations we'd like to explain to you.

 • P - Peku

      Consists of shorter, somewhat coarser leaves than the OP

 • OP - Orange Pekoe
  This contains long, pointed leaves that are larger than those of FOP and harvested when the top is just opened. OP rarely contains "dots".
 • FOP - Flowery Orange Peku
  Tea made from the top of the leaves and the two top leaves of each sprout. Fine, tender, young leaves, rolled with the right amount of dots, the fine tips of the buds, which ensure quality.
 • GFOP - Golden Flowery Orange Pekoe
  This is an FOP with "golden dots", the ends of the golden yellow buds.
 • TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
  This is an FOP with many golden dots.
 • FTGFOP - Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
  This is high quality FOP.
 • SFTGFOP - Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
  The very best FOP.
 • FP - Flowery Peku
  The leaves are rolled into balls.
 • PS - Pekoe Souchong
  Consists of shorter, coarser leaves than Pekoe.
 • S - Souchong
  Large leaves are rolled lengthwise, creating coarse, frayed pieces. This name is often used for Chinese smoked teas.
 • B - Broken
  Broken Tea. If there is a B in the abbreviation, it means that this tea is a broken tea. It is often its smaller leaves than the leaf tea.
 • F - Fannings/Fines
  Dust or dust tea. These are the smallest / finest pieces, which are useful for processing in tea bags. It quickly gives colour and taste, depending on the quality.